21.4.2024 13:41
Breaking News

MILOŠ K. VOJINOVIĆ: STOTINU GODINA OD ISELJAVANJA MUSLIMANA IZ CRNE GORE U TURSKU 1914-2014.

U Dr­žav­nom ar­hi­vu na Ce­ti­nju, fond Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih dje­la (MUD) i fond Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih dje­la (MID), skla­di­šte­na je do­sta obim­na gra­đa ko­ja se od­no­si na ise­lja­va­nje mu­sli­ma­na iz no­vo­o­slo­bo­đe­nih kra­je­va. U ovom ra­du do­ku­men­ta su po­re­đa­na hro­no­lo­ški, pre­ma da­tu­mu na­stan­ka, uz na­vo­đe­nje iz­vo­ra.
Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih dje­la – Ce­ti­nje, br. 2035 od 21. sep­tem. 1913.
Hit­no. Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih dje­la – Ce­ti­nje
Vr­lo če­sto do­la­ze na Ce­ti­nje mu­sli­ma­ni iz na­ših no­vih kra­je­va, tra­že­ći da im se olak­ša po­la­zak za Ca­ri­grad. Sti­me ne sa­mo što či­ne do­sa­du po­je­di­nim vla­sti­ma, no do­sa­đu­ju i Mi­ni­star­stvu Ino­stra­nih Dje­la i ovd. Nje­mač­kom Po­sla­ni­ku, kao pred­stav­ni­ku Tur­ske do us­po­sta­vlja­nja na­ših od­no­ša­ja sa Tur­skom. Po­sla­nik Nje­mač­ki na­mje­ran je da uči­ni nu­žne ko­ra­ke kod Por­te, da bi ona pri­mi­la na se­be tro­šak oko pre­di­za­nja svih onih mu­sli­ma­na, ko­ji su na­mjer­ni da emi­gri­ra­ju iz na­ših no­vo­o­ku­pi­ra­nih kra­je­va i da se pre­se­le u Tur­sku. Ob­zi­rom na to, mo­li se Kr. Mi­ni­star­stvo Unu­tra­šnjih Dje­la, da bi te­le­graf­skim pu­tem oba­vi­je­sti­lo na­še vla­sti, da hit­no is­pi­ta­ju ko­ji mu­sli­ma­ni na­mje­ra­va­ju da se pre­se­le u Tur­sku i da do­sta­ve Mi­ni­star­stvu Ino­stra­nih Dje­la broj oso­ba, ko­li­ko lju­di, že­na i dje­ce i iz ko­jeg mje­sta že­le da se ise­le. Isto­dob­no mo­li se Kr. Mi­ni­star­stvo Unu­tra­šnjih Dje­la da bi pu­tem Kr. Vla­sti sta­vi­lo do zna­nja svi­ma mu­sli­ma­ni­ma, da ne bi po­je­din­ci ili ne­ko­li­ko njih u ma­lim gru­pa­ma kre­ta­li sa­mi za Ca­ri­grad, jer ni­ti na­še vla­sti ni­ti Nje­mač­ki Po­sla­nik, kao nji­hov za­stup­nik, ne­će gla­ve okre­nu­ti na njih dok ne do­đe ri­je­še­nje iz Ca­ri­gra­da u po­gle­du nji­ho­vog pre­se­lje­nja, a do­tle ne­ka če­ka­ju.
Za Mi­ni­stra, – Po­le­đi­na do­ku­men­ta: Ob­la­sna Upra­va Peć, Bi­je­lo Po­lje, Gu­si­nje
Od­mah udo­vo­lji­te ova­mo­šnjoj na­red­bi broj 6647 od 25. ov. mj. po­čem ne­ke fa­mi­li­je če­ka­ju u Ba­ru, ko­je ne mo­gu kre­nu­ti pri­jed no i osta­le.
Po na­red­bi Mi­ni­stra – V. d. Na­čel­ni­ka, Mil. Ram…..
Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih dje­la Ce­ti­nje, te­le­gram br. 6647 od 25.09.1913.
Ob­la­sne upra­ve Peć, Bi­je­lo Po­lje, Gu­si­nje
Na za­tra­ži­va­nje ovd. nje­mač­kog po­sla­ni­ka, kao za­stup­ni­ka oto­man­skih po­da­ni­ka ne­ka ta Upra­va na­re­di pod­ruč­nim vla­sti­ma da ras­pi­ta­ju ko­ji mu­sli­ma­ni na­mje­ra­va­ju da se stal­no pre­se­le u Tur­sku i u tom slu­ča­ju ne­ka do­sta­ve što pri­je broj lju­di, že­na i dje­ce i iz ko­ga su mje­sta, sta­viv­ši u isto vri­je­me do­tič­nim do zna­nja, da ne bi po­je­din­ci, ili vi­še njih u gru­pa­ma sa­mi kre­ta­li za Ca­ri­grad dok ne do­đe ri­je­še­nje od­o­nud u po­gle­du nji­ho­va pre­se­lje­nja, ko­je ima­ju sa­če­ka­ti, jer u pro­tiv­nom po­me­nu­ti po­sla­nik, kao ni na­še vla­sti ne­će na njih ova­mo ni okre­nu­ti gla­ve.
Po na­red­bi Mi­ni­stra – V. d. Na­čel­ni­ka, M. Ra­ma­da­no­vić
Upra­va bje­lo­polj­ske obla­sti. Te­le­gram broj 14 od 4.3.1914. go­di­ne
Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih dje­la Ce­ti­nje
Do­zna­li smo da su svi u op­šte sta­nov­ni­ci ove obla­sti pre­ma na­re­đe­nja tur­ske vla­de od 1. ma­ja 1910. go­di­ne do 1. mar­ta 1911. god. do­bi­li od su­da ta­pi­je na one ze­mlje ko­je su na­sli­je­di­li ili ku­pi­li a na one pak ze­mlje ko­je su pri­kr­či­li ni­je­su mo­gli do­bi­ti ta­pi­je jer su se ta­kve ze­mlje sma­tra­le dr­žav­nim, po­što su sve šu­me u ovim kra­je­vi­ma dr­žav­ne. Oni ko­ji su ov­dje do­šli iz sta­rih na­ših gra­ni­ca i Bo­sne da­te su im šu­me da ih kr­če i na tim kr­če­vi­na­ma ži­ve ali da ih ne smi­ju pro­da­va­ti. U ovoj ka­pe­ta­ni­ji spa­da­ju ve­ći­nom svi oni, ko­ji su se pri­ja­vi­li za ise­lje­nje. No me­đu nji­ma i ko­ji su po ne­što ma­lo ku­po­va­li sko­ro svi u op­šte ka­žu da su ta­pi­je iz­gu­bi­li i da su im iz­go­re­le pri pa­lje­nju ku­ća a po­zi­va­ju se na svje­do­ke, da su ze­mlje ko­je uži­va­ju nji­ho­ve. Ove nji­ho­ve iz­ja­ve ne­i­sti­ni­te su jer ne­ki ni­je­su mo­gli do­ći do ta­pi­ja a ne­ki ne­ma­ju ra­ču­na da ta­pi­je po­ka­zu­ju. Svje­do­ci su jed­no isto što i oni te smo mi­šlje­nja da sa­mo pre­gle­di­va­mo i obje­le­ža­va­mo ima­nja onih ko­ji do­ka­žu vla­sni­štvo ta­pi­ja­ma. Ko­pi­je ta­pi­ja kao i od­no­sna na­re­đe­nja dr­ži­mo da te se na­ći u ov­da­šnjoj tur­skoj ar­hi­vi za pre­vod ta­pi­ja i tra­že­nje tih spi­sa. Po­tre­ban nam je g. Mi­ha­i­lo Bo­jić pre­sjed­nik ovd. op­šti­ne po­što zna tur­ski, te mo­li­mo da mu se na­re­di da cio ovaj po­sao s na­ma u za­jed­ni­ci oba­vi. Ta­ko­đe po­treb­ni su nam dva pi­sa­ra jer je do­di­je­ljen nam po­sao ve­lik.
Se­kre­tar obl. Upra­ve Jo­vo­vić; Bje­lo­polj­ski ka­pe­tan Pe­jo­vić; Od­go­vor na te­le­gram
Vi ima­te pre­gle­da­ti sve imo­vi­ne po­je­di­nih, za ko­je vla­sni­ci i svje­do­ci ka­žu, da je nji­ho­va vla­šti­na. Pre­ma rje­še­nju G. mi­ni­stra, pa i ako ne­ma­ju ta­pi­ja – ali ta­kvu imo­vi­nu sva­ko­ja­ko tre­ba na­zna­či­ti u pro­to­ko­lu ka­ko po­sto­ji i šta tre­ba da se utvr­di da je mo­li­te­lje­va svo­ji­na pa u pri­mjed­bi sta­vi­ti va­še mi­šlje­nje na osno­vu ko­jih či­nje­ni­ca ospo­ra­va­te mu pra­vo te će se pre­ma to­me i do­ni­je­ti rje­še­nje. Pa­zi­te da ni­šta ne pro­pu­sti­te ne­za­ve­de­no…
Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih dje­la Ce­ti­nje, br. 965 od 3.4.1914. – Go­spo­di­nu La­bu­du Goj­ni­ću – Mi­ni­stru Unu­tra­šnjih Dje­la
Go­spo­din fon Ekart, Nje­mač­ki po­sla­nik na Ce­ti­nju sa­op­štio je ju­tros, da je Tur­ska vla­da upu­ti­la je­dan va­por, ko­ji će pri­spje­ti u Bar u idu­ći po­ne­đelj­nik u ve­če, da tu pri­hva­ti sve one mu­ha­me­dan­ce iz Kra­lje­vi­ne, ko­ji že­le emi­gri­ra­ti u Tur­sku.
Na osno­vu gor­njeg sa­op­šte­nja mo­lim, da bi se te­le­graf­skim pu­tem oba­vi­je­sti­le Kr. Ob­la­sne Upra­ve u: Plje­vlji­ma, Bi­je­lom Po­lju, Pe­ći, kao i nad­le­žne Kr. Vla­sti u Đa­ko­vi­ci, Ro­ža­ju, Gu­si­nju, Pod­go­ri­ci i Ul­ci­nju, da o to­me iz­vi­je­ste one mu­sli­ma­ne, ko­ji su volj­ni emi­gri­ra­ti, a da oni­ma, ko­ji ne bi ima­li sred­sta­va za put do Ba­ra iz­da­ju na pri­zna­ni­cu po­treb­ne svo­te, ko­je će se od­mah is­pla­ti­ti iz svo­te, ko­ju je u toj ci­je­lji g. fon Ekart de­po­ni­rao u ovd. Cr­no­gor­skoj Ban­ci.
Iz­vo­li­te i ovom pri­li­kom pri­mi­ti, Go­spo­di­ne Mi­ni­stre, uvje­re­nje o mom vi­so­kom po­što­va­nju. – Mi­ni­star, P. Pla­me­nac

 

www.dan.co.me

Check Also

Ambasada Turkiye u Crnoj Gori priredila svečani iftar, prisustvovali najviši državni zvaničnici

Svima vam čestitam mjesec ramazan. Danas smo se okupili sa dragim gostima i ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.