01.3.2024 18:24

Novosti iz Acibadema

Teragnostička primjena kod karcinoma prostate: Ga-68
PSMA PET/CT i Lu-177 PSMA
Rak prostate, jedan je od najčešćih karcinoma u svijetu, i rangira se kao treći uzročnik smrti od karcinoma kod muškaraca. Rak prostate može nastati iz same prostate,
ili se može razviti u rak prostate širenjem drugih karcinoma. Kako svijest raste, povećava se stopa detektovanja lokalizovanog raka prostate putem testiranja PSA specifičnog antigena.
Pacijenti kojima je bolest lokalizovana najčešće se liječe radikalnom prostatektomijom i/ili radioterapijom, nakon čega slijedi terapija kojom se smanjuju androgeni.
Međutim, u zavisnosti od stadijuma, mogu se razviti smrtonosni oblici karcinoma. Iako se u liječenju ove bolesti primjenjuje niz odobrenih metoda liječenja,
teranostičke primjene mogu se preporučiti u posljednjem stadijumu, što je inače odluka ljekara koji prati pacijenta, za one koji ne profitiraju od ovih tretmana.
Primjena teranostičkih agenasa novi je dijagnostički koncept i metoda liječenja koja pacijentima
pruža individualizovanu DIJAGNOZU i ciljano LIJEČENJE njihove bolesti. Teranostički pristup pruža
mogućnost istovremene upotrebe molekula specifičnih za samu bolest, kako za snimanje za potrebe
dijagnostikovanja tako i za terapiju radionuklidima. U individualizovanoj metodi dijagnostikovanja
raka, osjetljiva tumorska tkiva se ciljaju i otkrivaju putem pametnih molekula, nakon čega se isti
pametni molekul primjenjuje na tumorska tkiva, ovog puta u obliku prikladnom za teranostičko
liječenje. Dok se aplicirana doza uglavnom koncentriše u tumorskim ćelijama, zdrave ćelije su
optimalno zaštićene. Ovaj pristup omogućava prijelaz sa tradicionalne medicine do individualizovane
savremene medicinske prakse. Kod raka prostate, teranostičkim pristupom, s jedne strane, tumorska
tkiva raka prostate mogu se vizuelizovati zbog svoje visoke osjetljivosti i specifičnosti pomoću GA-68
PSMA PET/CT, a s druge strane, specifično i ciljano liječenje tih tumorskih tkiva može se sprovesti
pomoću Lu-177 PSMA.
PSMA antigen (prostate specific membrane antigen) je tip proteina koji se nalazi u membrani zdravih
ćelija prostate. Rak prostate proizvodi izuzetno visok nivo PSMA (obično 1000 puta više od zdravih
ćelija prostate). Ako se rak prostate proširio na druge dijelove tijela, PSMA se takođe može vidjeti u
tim zonama. Zbog toga se PSMA smatra za pametni molekul koji se može koristiti i za snimanje i za
liječenje raka prostate. Prostate specific membrane antigen (PSMA) pruža inovativnu mogućnost
snimanja i liječenja pomoću PET/CT uređaja u cilju otkrivanja raka prostate.
Slikovne metode sa GA-68 PET/CT kod karcinoma prostate
Galijum 68 je protonski emiter sa vremenom poluraspada od 68 minuta. Naučne studije pokazale su
da Galijum 68 (Ga-68), kada se sintetizuje sa označenim inhibitorom PSMA, pokazuje visoke unose u
tkivu prostate. Kada se Ga-68 PSMA intravenozno aplicira, on stiže do tumorskih tkiva u kojima se
nalazi PSMA, zatim se veže za receptore PSMA u oboljelom tkivu i tako omogućava lociranje ćelija
raka. Zahvaljujući ovome, Ga-68 PSMA se koristi za neinvazivnu procjenu trodimenzionalne
distribucije i kvantitativni pregled tkiva prostate u PET ili CT skenerima ili putem magnetne rezonance
(MR).
Specijalista koji prati pacijenta može preporučiti ovaj pregled radi jasnije dijagnostičke procjene
tumora prostate ili metastaza. Ovim metodama, primarni ili recidivni karcinom prostate se može
tačno locirati, uz precizno određivanje stadijuma. Time se omogućava primjena ciljane terapije.
Naučni podaci trenutno podržavaju upotrebu Ga-68 PSMA PET/CT snimanja, posebno za otkrivanje
žarišta karcinoma prostate. Ovim metodama se mogu otkriti čak i male metastaze koje se inače ne

mogu otkriti konvencionalnim metodama snimanja poput CT-a, MRI i scintigrafije kostiju.

Ga-68 PSMA PET/CT snimanje se može koristiti za određivanje stadijuma kod pacijenata s tek
dijagnostikovanim karcinomom prostate, za ponovno određivanje stadijuma kod pacijenata kod kojih
postoji sumnja na biohemijski recidiv (uvećan PSA) uprkos terapiji, za procjenu odgovora na
sistemsku terapiju kod metastatskog karcinoma prostate, kao i za planiranje terapije sa Lu-177-PSMA
(Lutecijum).
Kod snimanja metodom Ga-68 PSMA PET/CT pacijent ne mora gladovati i može pojesti lagani obrok.
Potrebno je da popije najmanje pola litre (500 mL) vode 2 sata prije snimanja. Svi metalni
predmeti/nakit/proteze trebaju se ukloniti kako bi se izbjeglo bilo kakvo zamućenje slike. Prije
snimanja poželjno je isprazniti mokraćnu bešiku.
Proces snimanja traje oko 2 sata. Kod PET/CT snimanja, pacijent leži na leđima na krevetu i mala
količina Ga-68 PSMA se intravenski aplicira. U isto vrijeme, može se aplicirati i diuretik kako bi kvalitet
snimka bio još bolji i kako bi se osigurala brza eliminacija neinkapsuliranog Ga-68 PSMA iz tijela.
Nakon otprilike 45-60 minuta, počinje PET/CT snimanje koje će trajati 20-25 minuta tokom kojih se
kontinuirano snimaju dijelovi tijela. Tokom ovog perioda, cijelo tijelo biće skenirano, tako da pacijent
treba da ostane miran.
Nakon kompletnog snimanja tijela, prve snimke pregleda specijalista nuklearne medicine. Po potrebi,
mogu se napraviti i dodatni snimci. U tom slučaju dodatno snimanje može potrajati otprilike 10-15
minuta.
Pristup krvnim sudovima na ruci pacijenta se uklanja nakon završetka snimanja i počinje se sa
provjerom snimaka. Pacijent može slobodno otići kući. Poželjno je izbjegavati kontakt sa malom
djecom i trudnicama u prvih 6 sati nakon snimanja.
LU-177 PSMA – Ciljana terapija karcinoma prostate
Kada se PSMA kombinuje sa Lu-177 i aplicira intravenozno, on odlazi u tumorska tkiva gde se PSMA
nalazi i nakon što se veže za PSMA receptore u oboljelom tkivu, emituje zračenje i uništava ćelije
tumora. Lu-177 PSMA terapija cilja samo na tkivo raka prostate i to zahvaljujući PMSA receptorima.
Primljena doza zračenja u drugim dijelovima tijela je vrlo niska.
Lu-177 PSMA je inovativna i efikasna terapija koja se sve više koristi za liječenje metastatskog
karcinoma prostate otpornog na kastraciju. Uglavnom se koristi po preporuci ljekara kada su
mogućnosti liječenja drugim odobrenim metodama iscrpljene, nedjelotvorne ili kada ih pacijenti ne
mogu više tolerisati. Ovaj tretman pomaže da se tumor smanji ali i dalju proliferaciju tumora, i utiče
na smanjenje simptoma uzrokovanih tumorom.
Da bi metoda liječenja Lu-177 PSMA bila uspješna, PMSA mora biti prisutan u tkivu raka prostate.
Takođe je poznato da 5% do 10% svih pacijenata s rakom prostate ne razvije PSMA. Zato je prije
početka terapije Lu-177 PSMA, potrebno izvršiti snimanje pomoću GA-68 PSMA PET/CT kako bi se
utvrdilo da je terapija usmjerena na tumorsko tkivo.
Prije primjene terapije Lu-177 PSMA, povećana ekspresija PSMA u tumorskim tkivima treba da se
pokaže na GA-68 PSMA PET/CT snimku i to najmanje 2 mjeseca prije tretmana. Kompletna krvna slika
sa biohemijom, uključujući nivo AST/ALT/kreatinina/PSA u serumu, potrebna je najmanje 2 sedmice
prije liječenja. Informacije o fazi prije liječenja, već primljenim terapijama i patološkim rezultatima
prvo treba da procijeni multidisciplinarni konzilijum kako bi se odobrilo liječenje Lu-177 PSMA.
Liječenje Lu-177 PSMA ne može se odobriti ako postoje druge progresivne bolesti van kontrole poput
bolesti jetre i bubrega, ako postoji ozbiljna opstrukcija ili proširenje urinarnog trakta, ako je koštana
srž potisnuta, ili ako je ECOG skala učinka 3 ili 4.
Lu-177 PSMA koji se koristi za lečenje je radio-farmak i proizvodi se u odjeljenju ustanove u kojoj se
pacijent liječi i aplicira u posebno pripremljenim prostorijama za tretmane radionuklidima.
Prije tretmana preporuka je da pacijent popije veću količinu vode. Lu-177 PSMA se aplicira
intravenozno i to traje manje od jednog minuta. U sljedećih pola sata polako se intravenski dodaje
fiziološki rastvor. Ako je potrebno, tokom ili nakon tretmana mogu se dati lijekovi protiv mučnine.
Skeniranje cijelog tijela radi se na odjeljenju za nuklearnu medicinu u prvih 48 sata nakon aplikacije.
Pacijent se obično otpušta jedan dan nakon tretmana. Analize krvi vrše se nekih 2 do 6 sedmica
nakon tretmana.
Zbog doze zračenja u tijelu pacijenta, pacijent će morati da provede neko vrijeme u bolnici u
posebnoj olovom zaštićenoj prostoriji, u sklopu dnevnog ili noćnog boravka, gdje će tim specijalista
pratiti liječenje. U prvih 12 sati nakon tretmana, velika količina radioaktivnosti biće izlučena putem
mokrenja.
Iz predostrožnosti, tokom vašeg boravka u bolnici posjete nisu dozvoljene. Bliske i produžene
kontakte sa drugim osobama treba izbjegavati 24 sata nakon tretmana. Pacijent ne bi trebalo da
koristi javni prijevoz, autobuse, avione i slično. Po otpuštanju iz bolnice, vaša porodica i prijatelji više
nisu ugroženi. Međutim, tri dana nakon tretmana važno je izbjegavati kontakt sa ljudima, posebno
malom djecom i trudnicama. Osim toga, pacijent u naredna tri dana treba da spava sam u krevetu.
Tretman se može aplicirati 2 do 6 puta u intervalima od 6-8 sedmica. Naknadni tretmani – PSA se
planira prema učinku koji ima na krvna zrnca, bubrege i jetru. Klinička procjena biće obavljena 2
sedmice prije sljedećeg tretmana. U ovoj evaluaciji, po potrebi se izvode analize krvi, scintigrafija
kostiju, GA-68 PSMA i 18F-FDG PET/CT skeniranje.
Iako GA-68 PSMA PET/CT snima tumorska tkiva raka prostate sa visokom osjetljivošću i specifičnošću,
te specifičnim i ciljanim tretmanom ovih tumorskih tkiva sa Lu-177 PSMA, ove aplikacije za snimanje i
liječenje još nisu odobrene od strane Američke Federalne agencije za lijekove (FDA). Lu-177 PSMA
terapija je prošla fazu I i fazu II istraživanja i trenutno se testira u randomiziranim kliničkim
ispitivanjima faze III. Stoga još uvijek nije dio rutinskog kliničkog liječenja. Međutim, pokazalo se da se
kod mnogih pacijenata s rakom prostate dugotrajno poboljšanje može postići liječenjem Lu-177
PSMA. Trenutno postoji ograničen broj klinika u našoj zemlji i svijetu, među kojima je i ACIBADEM,
koji nudi ovu uslugu lečenja svim pacijentima sa uznapredovalim i metastatskim karcinomom
prostate. Podaci i znanje za primjenu obje aplikacije svakoga dana su sve veći.
montenegro@acibadem.com
www.acibadem.rs

Check Also

Turska lansirala svog prvog astronauta u svemir

Turkiye ulazi u historiju svemira lansiranjem svog prvog astronauta Turski poduhvat u kozmičko istraživanje s …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.