14.6.2024 2:07
Breaking News

Pripreme za gradnju HE na Morači-zainteresovane i kompanije iz Turske

Za gradnju hidroelektrana na Morači interesovanje su pokazale kompanije iz Turske, Slovenije i Kine. Najveće interesovanje su pokazale turska kompanija Beretek i kineska Norinco. Kineska kompanija je već dostavila Vladi Tehnički dokument o gradnji, a očekuje se da će to uskoro uraditi i turska kompanija.

Ministarstvo ekonomije predložilo je Vladi da se hitno formira Komisija za ocjenu ponuda potencijalnih investitora za izgradnju HE na Morači. U Komisiju su, prema predlogu,  imenovani renomirani domaći stručnjaci ali i eksperti iz regiona. Komisiju sačinjavaju: dr.Vladimir Kavarić, Ministarstvo ekonomije, predsjednik,  prof.dr Branislav Đorđević, Univerzitet u Beogradu, član, prof.dr Drago Marić, Univerzitet Crne Gore, član, prof.dr Goran Sekulić, Univerzitet Crne Gore, član, prof.dr Petar Vukoslavčević, Univerzitet Crne Gore, član, prof.dr Sreten Škuletić, Univerzitet Crne Gore, član,prof.dr Mićko Radulović, Univerzitet Crne Gore, član, Nikola Jablan, koordinator Projektnog tima za izgradnju HE na Morači, član i Miodrag Čanović, Ministarstvo ekonomije

Prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji EPCG, sistem hidroelektrana na Morači obuhvata četiri elektrane: HE Andrijevo, HE Raslovići, HE Milunovići i HE Zlatica, ukupne instalisane snage 238 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 694 GWh. Tender za gradnju elektrana ma Morači je bio raspisan prije pet godina ali nije bilo ponuda.

U skladu sa razvojnim Projektima iz oblasti energetike saglasno Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, Ministarstvo ekonomije je u prethodnom periodu obavilo razgovore sa više potencijalnih investitora za izgradnju HE na Morači.

“Uskoro se očekuje dostavljanje tehničkih i komercijalnih ponuda od više potencijalnih investitora za izgradnju HE na Morači. S tim u vezi neophodno je da Vlada hitno formira Komisiju koja bi izvršila pregled, analizu i ocjenu ponuda potencijalnih investitora za izgradnju HE na Morači i predložila Vladi najpovoljniju ponudu za preliminarno usvajanje i dalju obradu”, piše u Informaciji koju je Vlada usvojila na prošloj sjednici.

Planira se da Komisija radi po fazama kao što slijedi: – analiza i ocjena dokumentacije sa tehničkim rješenjima svakog potencijalnog investitora i predlog za eventualnu korekciju i dopunu istih, – pregled korigovane i dopunjene dokumentacije sa tehničkim rješenjima svakog potencijalnog investitora i predlog optimalnog tehničkog rješenja za koje svaki potencijalni investitor treba da uradi ekonomsko-finansijsku analizu, – ocjena ekonomsko-finansijske analize optimalnog tehničkog rješenja svakog potencijalnog investitora i predlog za eventualnu korekciju i dopunu istih, – pregled korigovane i dopunjene ekonomsko-finansijske analize optimalnog tehničkog rješenja svakog potencijalnog investitora i predlog za dostavljanje odgovarajuće ponude i – tehničko-ekonomska analiza i ocjena ponuda svih potencijalnih investitora i predlog najpovoljnije ponude.

Ministarstva će u pregledu, analizi i ocjeni ponuda učestvovati kod svih aktivnosti i poslova iz svoje nadležnosti, kao i poslova iz nadležnosti organa uprave koji su u njihovom sastavu ili pod njihovim nadzorom, preko predstavnika i odgovarajućih stručnjaka. Na zahtjev predsjednika Komisije, predstavnici Ministarstava će obezbijediti da u radu Komisije učestvuju odgovarajući stručnjaci iz Ministarstava i organa uprave koji su u njihovom sastavu ili pod njihovim nadzorom. Ministarstvo ekonomije će sa CGES i EPCG dogovoriti da ove kompanije odrede svoje predstavnike i stručnjake koji će, po pozivu predsjednika Komisije, učestvovati u radu Komisije na pregledu, analizi i ocjeni ponuda sa aspekta priključenja hidroelektrana na prenosnu, odnosno distributivnu mrežu”, zaključuje se u dokumentu.

www.portalanalitika.me

Check Also

Burhan Genç: Turske investicije u Crnoj Gori neprekidno rastu posljednjih godina

Crna Gora možda ima manju veličinu tržišta, ali ima strateški položaj kao ulazna kapija ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.