16.7.2024 4:36
Breaking News

Raspisan tender za prodaju AD Vunko Bijelo Polje

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava

 

JAVNO NADMETANJE

                              za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje

 

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika zemljišta i objekata:

1.  Zemljište:

Površine 92.510/94.673m2, L.N.3535 KO B.Polje katastarske parcele br.8/1,sa

pravom sukorišćenja.

Zemljište uz   privredne  zgrade je  površine 61.077 m2, a pod objektima površine

31.433 m2.

2.   Poslovne zgrade u privredi :br .1-P-360 m2,br.2-P- 44m2,br.3-P-266m2,br.4-P-410m2,br.5-P-643m2,br.6-P-2.094m2,br.7-P-96m2,br.8-P-18m2,br.9-P-1.331m2,br.10-P-419m2,br.11-P96m2,br.12-P-818m2,br.13-P-624m2,br.17-P-762m2,br.18-P-1.084m2,br.19-P-62m2,br.20-P-738m2,br.21-P-768m2,br.22-P-613m2,br.23-P-77m2,br.24–P-50m2,br.25-P-787m2,br.26-P-533m2,br.27-P-2.034m2,br.28-P-13.337m2,br.29-P-2.230m2,br.30-P-1.309m2,br.31-P-1.751m2,br.32-P-242m2.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.8/1.

Svojina 1/1 A.D.“VUNARSKI KOMBINAT“Vunko“u stečaju B.Polje,upisane u Listu nepokretnosti br.3535 KO B.Polje.

Početna licitaciona cijena zemljišta i objekata  pod tačkama 1.i 2. je  4.500.000,00 eura.

  1. Zemljište:

Površine 13.558 m2 List nepokretnosti br.397 , K.O.B.Polje sa pravom korišćenja .

Početna licitaciona cijena pod tačkom 3. je 10,00 eura / m2 .

Na licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate depozit od 5% na žiro-račun br. 510-30053-91.Status kupca steći će ponuđač koji ponudi najbolju cijenu. Kupac je dužan da u roku od 7 dana zaključi Kupoprodajni ugovor ,a licitirani iznos uplati u roku od 15 dana, u protivnom gubi pravo na povraćaj depozita. Poreze i sve druge troškove snosi kupac. Učesnicima licitacije koji nijesu stekli status kupca depozit se vraća u roku od 3 dana nakon održane licitacije.Javno nadmetanje će se održati dana 30.09.2013.g. godine u 12 časova u prostorijama A.D.“VUNKO“ Bijelo Polje,Industrijska br.10.Imovina se prodaje u viđenom stanju i može se razgledati svakog radnog dana prije održavanja licitacije u vremenu od 9 do 14 časova uz prethodnu najavu. Sva potrebna obavještenja mogu se dobiti na telefon 050/478-049,067/301-881 i 068/220-270.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.