20.7.2024 15:20
Breaking News

TUR­CI PO­MO­GLI ZA­VOD ZA TRAN­SFU­ZI­JU-No­ve pro­sto­ri­je za ad­mi­ni­stra­ci­ju

Za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji tur­ske agen­ci­je Ti­ka, u vri­jed­no­sti do 30.000 eura, Za­vod za tran­sfu­zi­ju kr­vi do­bio je no­ve ure­đe­ne p­ro­sto­ri­je za me­nadž­ment i ad­mi­ni­stra­ci­ju, ko­je se na­la­ze u pro­sto­ri­ja­ma biv­šeg Voj­no­me­di­cin­skog cen­tra u Pod­go­ri­ci. Di­rek­tor­ka Za­vo­da Gor­da­na Ra­šo­vić is­ti­če da im je pro­sto­ri­je ustu­pi­lo Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i da će tu bo­ra­vi­ti dok se ne sa­gra­di nji­ho­va zgra­da ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na do kra­ja na­red­ne go­di­ne.
– Do­bra tran­sfu­zi­o­lo­ška slu­žba pred­sta­vlja oko­sni­cu do­brog zdrav­stve­nog si­ste­ma. Naš pri­o­ri­tet­ni za­da­tak je obez­bje­đe­nje do­volj­nih ko­li­či­na si­gur­ne kr­vi za po­tre­be pa­ci­je­na­ta. Ad­mi­ni­stra­tiv­no oso­blje sa­da će ima­ti mno­go bo­lje uslo­ve za rad, ka­ko bi­smo na­sta­vi­li sa do­brom koor­di­na­ci­jom i or­ga­ni­za­ci­jom ra­da – na­ve­la je Ra­šo­vi­će­va.
Adap­ti­ra­ne pro­sto­ri­je ob­i­šao je i mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Ra­du­no­vić i is­ta­kao da je Cr­na Go­ra kao na­ci­o­nal­ni cilj po­sta­vi­la po­ve­ća­nje bro­ja do­bro­volj­nih da­va­la­ca i obez­bje­đi­va­nje do­volj­nih ko­li­či­na kr­vi. Mi­ni­star je na­veo da je u mar­tu po­če­la iz­grad­nja zgra­de Za­vo­da, u ko­ju će se ulo­ži­ti oko dva mi­li­o­na eura.
– Za­hva­lju­je­mo ko­le­ga­ma iz Tur­ske ko­ji kon­ti­nu­i­ra­no pru­ža­ju po­dr­šku Cr­noj Go­ri u svim obla­sti­ma. Ta do­bra sa­rad­nja kra­jem ne­dje­lje tre­ba­lo bi da bu­de kru­ni­sa­na i pot­pi­si­va­njem spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji. Spo­ra­zum će omo­gu­ći­ti da na­ši pa­ci­jen­ti pu­tu­ju u Tur­sku, gdje će mo­ći da do­bi­ju uslu­ge na vr­hun­skom ni­vou – ka­zao je Ra­du­no­vić, do­da­ju­ći da je Za­vod imao do­volj­ne ko­li­či­ne kr­vi u ne­dje­lju ka­da se do­go­di­la auto­bu­ska ne­sre­ća u ka­njo­nu Mo­ra­če, ali i da su gra­đa­ni po­ka­za­li ve­li­ku hu­ma­nost jer je ogro­man broj njih dao krv.
Am­ba­sa­dor Tur­ske u Cr­noj Go­ri Meh­met Ni­jaz Ta­ni­lir na­gla­sio je da su od­no­si Cr­ne Go­re i Tur­ske iz­van­red­ni, te da će i u bu­duć­no­sti po­dr­ža­va­ti pro­jek­te ko­ji će olak­ša­ti ži­vot gra­đa­na u na­šoj dr­ža­vi.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.