29.5.2024 2:08
Breaking News

Tag Archives: iseljavanje muslimana u tursku

MILOŠ K. VOJINOVIĆ: STOTINU GODINA OD ISELJAVANJA MUSLIMANA IZ CRNE GORE U TURSKU 1914-2014.

U Dr­žav­nom ar­hi­vu na Ce­ti­nju, fond Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih dje­la (MUD) i fond Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih dje­la (MID), skla­di­šte­na je do­sta obim­na gra­đa ko­ja se od­no­si na ise­lja­va­nje mu­sli­ma­na iz no­vo­o­slo­bo­đe­nih kra­je­va. U ovom ra­du do­ku­men­ta su po­re­đa­na hro­no­lo­ški, pre­ma da­tu­mu na­stan­ka, uz na­vo­đe­nje iz­vo­ra. Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih dje­la – Ce­ti­nje, br. 2035 od 21. sep­tem. 1913. Hit­no. Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih dje­la – Ce­ti­nje …

Read More »